onze werkwijze bij het opleiden

praktijkgericht leren – een vak leer je in de praktijk

Alle opleidingen bij de Coaching Academy International en de New Jung Academy zijn in de eerste plaats ervarings- en praktijkgericht van aard en opzet. Dat betekent dat deelnemers veelvuldig oefenen – zowel plenair tijdens opleidingsdagen als individueel daarbuiten – en daarop individuele feedback krijgen.

Er wordt gewerkt en geleerd aan de hand van reële casuïstiek en ervaringen uit het persoonlijke en professionele leven. Er wordt niet gewerkt met rollenspellen of acteurs, of opgenomen gesprekken.
Onder alle aspecten van de leerprocessen ligt theorie ten grondslag. We putten uit een enorme bron met werk van filosofen, gedragsdeskundigen, psychiaters, wijsgeren en vernieuwende bedrijfskundigen.

Bij het opleiden, trainen en het toetsen van studenten ligt echter de focus op de professionele toepassing hiervan in de praktijk.
Wij hebben nog nooit een vakkundige coach gezien die het vak leerde uit een boek, of door de kunst af te kijken van anderen op filmpjes :-). Natuurlijk wordt er theorie aangeboden en besproken, maar dit gebeurt altijd geïntegreerd met de praktische toepassing.

Tekengebied

oefenen, oefenen, oefenen

Tijdens de opleidingen, coach je steeds ten minste 2 keer per vier weken een cliënt en word je daarnaast gecoacht door een Gildecoach.
Deze coachgesprekken vinden tussen de opleidingsdagen door plaats. Je schrijft hiervan reflectieverslagen waarop je feedback krijgt van een opleider.
Tijdens de eerstvolgende opleidingsdag breng je de opgedane ervaringen en jouw vragen mee. Bij elke nieuwe opleidingsdag wordt er door de opleiders ten minste 1 (maar meestal meer) nieuw onderwerp, of vaardigheid geintroduceerd en meteen aan de praktijk verbonden. De opleiders nemen jouw ervaringen en vragen van de weken ervoor mee in het leerproces van die dag. Daarnaast wordt er elke opleidingsdag plenair goefend en getraind.

kleine groepen – van en aan elkaar leren

Voor ons is het belangrijk dat we iedereen aan het werk zien.
Omdat we zo veelvuldig en actief oefenen tijdens de opleidingsdagen, blijven de groepen beperkt van omvang.
Ze zijn bij aanvang niet groter dan 12 deelnemers.
Ze zijn bij voorkeur ook niet kleiner dan 6 deelnemers.

Een belangrijk aspect van het leren is immers dat je niet alleen van de opleiders en van je coach leert, maar ook van de ervaringen en de praktijk van de anderen uit jouw groep. Doordat alle deelnemers hun ervaringen inbrengen en aan bod komen bij het oefenen, krijg je een veel rijker beeld en ruimer referentiekader, dan als je steeds alleen van jezelf moet uitgaan.

Om dezelfde reden accepteren we niet meer dan 3 deelnemers uit dezelfde organisatie. Juist de verschillende achtergronden en (bedrijfs-)-culturen voorzien in een optimaal leerklimaat.

individuele feedback en maatwerk – de mee-lezende opleider

Wij werken sinds 1 januari 2012 met zogenaamde ‘meelezende opleiders’. Dit zijn opleiders, die als ze “mee-lezen” uitsluitend gericht zijn op de individuele ontwikkeling van elke student. Ze voorzien de praktijkverslagen van gerichte praktische feedback en zijn beschikbaar om hierover met de student in gesprek te gaan.

Ze zijn er ook – soms live, soms online – voor het beantwoorden van individuele vragen en het meedenken bij obstakels, als die zich voordoen in het leerproces. De mee-lezende opleider is bovendien ook de vaste contactpersoon voor de groep, waarbij hij “mee-leest”.

De meelezende opleider monitort gedurende de opleiding of de ontwikkeling van de individuele student voldoende tred houdt in relatie tot de eindcriteria van de opleiding. Hij informeert steeds de verantwoordelijke opleiders, die de opleidinsgdagen verzorgen, over zijn waarnemingen in het werk van studenten. Opleiders kunnen zo tijdens het oefenen extra aandacht besteden aan aspecten die daarom vragen. Zo houden de mee-lezende opleiders niet alleen de studenten scherp, maar ook de rest van het team.

een geaccrediteerde opleiding

De Coaching Academy International is een van de weinige opleidingsinstituten in Europa die drie van haar opleidingsprogramma’s op verschillende accreditatie-niveau’s erkend heeft gekregen. Voor een vierde programma, opleiding Analytisch Coachen, is onlangs accreditatie aangevraagd. Voor overige opleidingsinstituten die in Nederland geaccrediteerde coachopleidingen aanbieden verwijzen wij u naar de website van de Nobco www.nobco.nl.

onze onderliggende theorie en inspiratiebronnen

De wijze waarop wij het coachen onderwijzen en in de praktijk toepassen is onder andere gebaseerd en geïnspireerd op het werk van Carl Gustav Jung, Martin Buber, Emmanuel Levinas, Carl Rogers, Bernard Lievegoed, A.J. Welman, Gerard Egan, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, (late) Foucault, Joep Dohmen, Alain de Botton en vele anderen. Je vindt reflecties van hun werk terug in ons gedachtegoed.
Daarnaast bouwen we voort op hetgeen Timothy Gallwey en John Withmore en in eigen land Willem Verhoeven hebben betekend voor de ontwikkeling van het coachen in het laatste kwart van de vorige eeuw.

Coachen is een relatief jong vak, waar bovendien door verschillende disciplines gebruik van wordt gemaakt. Dat maakt dat het vak voortdurend in beweging is – soms zelfs alle kanten op. Bij de Coaching Academy International stellen we onszelf voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. We integreren vooral die zaken die wat ons betreft zowel congruent zijn met de uitgangspunten van het coachen alsook aansluiten bij de belangrijkste maatschappelijke en organisatie-culturele ontwikkelingen. We proberen het kaf van het koren te scheiden en te waken voor “oude wijn in nieuwe zakken”. We geloven niet dat het ambacht gebaat is bij een wildgroei aan coachvormen, modellen en instrumenten.