zakelijk of privé betalen?

aanvankelijk hanteerden we voor iedereen hetzelfde tarief…

Toen de Coaching Academy in 1997 haar deuren opende waren al onze deelnemers ofwel zelfstandig ondernemer, ofwel in dienst van een organisatie die de deelname aan onze opleiding voor hen betaalde. Ruim tien jaar lang bleef deze situatie ongewijzigd. Alle deelnames werden uit “zakelijke middelen” betaald. Daar waren de tarieven ook op gebaseerd.

Toen vanaf 2007 de verhoudingen op de arbeidsmarkt wijzigden, veel sociale zekerheden verdwenen en de economie aan kracht verloor, kwam het opeens met enige regelmaat voor dat deelnemers de opleiding uit eigen middelen betaalden. Zij hadden geen eigen bedrijf of praktijk en hun werkgever betaalde de opleiding niet. Deze mensen waren zo gemotiveerd dat sommigen van hen zelfs de hypotheek op hun huis verhoogden om zich bij ons te laten scholen. Natuurlijk zagen we in de resultaten die zij behaalden vaak terug dat zij grote offers hadden moeten brengen voor de opleiding. Velen van hen groeiden uit tot onze beste coaches, maar het zette ons toch aan het denken over onze tarieven.

Het kwam steeds regelmatiger voor dat binnen dezelfde groep de ene deelnemer zelf niets had hoeven investeren, tijdens “werkdagen” naar Naarden kwam en zelfs zijn reiskosten naar vergoed kreeg, terwijl een andere deelnemer een vakantie, spaargeld of soms nog meer “inleverde” om mee te kunnen doen.

onderscheid tussen zakelijk en privé

Omdat dat voor ons niet langer goed voelde hebben we voor de volgende weg gekozen:

We zijn voor drie opleidingen (die zich aan het begin van het curriculum bevinden) gaan werken met een onderscheid tussen zakelijke en privé-tarieven. Dat geldt (uitsluitend) voor de Basisdag Professioneel Coachen, de Leergang Professioneel Coachen en de Leergang Zelfbewust Coachen. De privétarieven zijn de tarieven tegen kostprijs (inclusief salarissen). Als we binnen de Coaching Academy winst maken, of financiele ruimte hebben om nieuwe programma’s te ontwikkelen of bestaande programma’s te verbeteren, dan hebben we dat te danken aan de zakelijke deelnames. Hiermee komen we voor ons eigen gevoel enigszins tegemoet aan onze wens om gemotiveerde mensen de kans te geven om onze opleiding te volgen – ook als dat niet door een derde wordt mee-gefinancierd. Voor alle andere opleidingen die we aanbieden geldt slechts 1 tarief.

Studenten die de opleiding (of deze nu een prive-tarief kent of niet) uit prive-middelen bekostigen mogen de opleiding in maandelijkse termijnen voldoen, zonder dat daarbij rente of extra kosten in rekening worden gebracht. Voorwaarde hierbij is dat het volledige bedrag voldaan dient te zijn voordat de laatste opleidingsdag uit het programma plaats vindt.

hoe werkt het?

Bij een aanmelding vragen we de deelnemer om aan te geven of de faktuur zakelijk of privé betaald gaat worden. Dit gaat op basis van goed vertrouwen. We gaan ervan uit dat de deelnemer in het geval van een privé-deelname:

  • de factuur niet alsnog declareert bij de werkgever, ook niet als het een afkoopregeling of een UWV-regeling betreft.
  • de factuur niet opvoert als kosten voor een eigen onderneming of die van een familielid, danwel voor een eigen praktijk(-in-oprichting). [i]
    Maar we controleren dit niet. Wederzijds vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers onder het vak dat we beoefenen.

Kortom, de privé-tarieven zijn bestemd voor mensen die wel graag opgeleid willen worden, daar ook privé in willen investeren, waarvan de werkgever het niet betaalt en die geen ambitie hebben om voor zichzelf te beginnen.

Mocht dit tijdens de opleiding wijzigen dan stellen we het op prijs dat een student dat aangeeft zodat hij voor elke volgende deelname het zakelijke tarief gefaktureerd krijgt.

fiscale aftrekbaarheid

Bij privé facturen verwijzen we in de omschrijving naar het feit dat de factuur niet bedoeld is om op enigerlei wijze zakelijk te worden opgevoerd of afgetrokken. Deelnemers kunnen natuurlijk wel alle gemaakte kosten ten behoeve van hun opleiding (inclusief reiskosten, btw etcetera ) aftrekken als studiekosten bij de inkomstenbelasting. De Belastingdienst hanteert daarbij een drempel van 250,-. Alle kosten boven de 250,- zijn dus privé aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het inkomen ontvang je via de teruggave inkomstenbelasting tussen de 30% en 40% van de opleidingskosten inclusief btw terug. In feite “kost” de opleiding je dus maximaal 70% van het bedrag inclusief btw, dat als deelnameprijs wordt genoemd. * Let op in 2022 gelden nieuwe regels hiervoor.

facturen bewaren voor een eigen praktijk

Het is altijd zinvol om al je facturen, plus bonnetjes voor vakliteratuur, plus overzichten van reiskosten te bewaren. Maar dat is het helemaal als de kans bestaat dat je je in de toekomst zal vestigen als ondernemer of ZZP-er. In dat geval kun je al jouw opleidingskosten alsnog opvoeren in jouw zakelijke administratie, waarmee je aanzienlijk bespaart op toekomstige belastingaangiftes.

eigen verantwoordelijkheid

We weten inmiddels dat niet iedereen op integere wijze van deze regeling gebruik maakt, maar dat nemen we voor lief. Ons uitgangspunt van vertrouwen is ons per slot van rekening veel dierbaarder.

[i] Het gaat er dus niet om of binnen de eigen praktijk inmiddels winst gemaakt wordt of niet. Zodra de factuur binnen de boekhouding van de eigen praktijk (ZZP, VOF, BV) als kosten wordt opgenomen, is de regeling van de privédeelname wat ons betreft niet (langer) van toepassing.

het Leven Lang Leren Krediet

Sinds augustus 2017 kunnen studenten – jonger dan 55 jaar – die niet meer in aanmerking komen voor een traditionele studielening bij DUO een beroep doen op het Leven Lang Leren Krediet van DUO. Dit komt neer op de mogelijkheid om opleidingskosten tot een maximum van ongeveer 10.000 euro per jaar bij DUO te lenen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden (lage rente, lange aflostermijn).  Dit geldt echter alleeen voor opleidingen die worden gegeven door door de Nederlandse overheid erkende (en meestal ook gesubsidieerde) WO- en HBO-instituten. Deze accreditatie hebben wij NIET. Wij hebben totnutoe (lees: september 2017) van deze zeer kostbare accreditatie afgezien omdat het accent bij deze erkenning in de opleiding dient te liggen op theorie-overdracht en wetenschappelijk onderzoek. Dat is in strijd met onze visie dat goede coaches in onze visie worden “gemaakt” door het opdoen van veel praktijk-ervaring. Maar natuurlijk wensen wij studenten die voor ons kiezen een aantrekkelijk mogelijkheid tot lenen toe. In dat kader hebben we onlangs het gesprek met de Nederlandse accreditatieverstrekker op dit gebied (het Ministerie van Onderwijs en de NVAO) heropend. Daar kunnen echter voorlopig geen rechten aan worden ontleend (lees: als je nu voor ons kiest, heb je daar niet zo veel aan. Mooier kunnen we het (nu) niet maken.).

waarop zijn onze tarieven gebaseerd?

Als je de tarieven die op deze website staan deelt door het aantal opleidingsdagen dat een bepaald onderdeel betreft, kom je niet steeds op hetzelfde gemiddelde uit.

Wij baseren onze tarieven op:

  • het maximum aantal deelnemers in een groep (onze groepen zijn klein, waardoor er veel individuele aandacht is)
  • de verwachte intensiteit van de individuele begeleiding van deelnemers (door opleider, mee-lezende opleider en anderszins)
  • de afdracht voor accreditatie- of licentiekosten of mogelijke royalties
  • de intensiteit van de bijhorende certificereingsprocedure
  • Daarbij vinden we het belangrijk om je te laten weten dat alle opleiders waar je mee te maken krijgt, jou trainen vanuit deels ideologische en persoonlijke (gepassioneerde) motieven. Zij ontvangen voor hun uren voor een groep maximaal 85 euro per uur. In praktijk betekent dit voor hen dat het – op hun niveau – aantrekkelijker, en vaak ook makkelijker, is om een individuele client te coachen, dan om op te leiden.

Voor alle medewerkers geldt dat zij van binnenuit gepassioneerd zijn om bij, met en voor ons te werken. Niet allemaal vanuit eenzelfde verlangen, maar wel allemaal vanuit eenzelfde overtuiging dat ons vak het waard is om overgedragen te worden aan anderen.